toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
List View
 |   | 
  Author Title Year Publication Volume Pages (down) Links
Juanjo Rubio; Takahiro Kashiwa; Teera Laiteerapong; Wenlong Deng; Kohei Nagai; Sergio Escalera; Kotaro Nakayama; Yutaka Matsuo; Helmut Prendinger Multi-class structural damage segmentation using fully convolutional networks 2019 Computers in Industry 112 103121 details   doi
Wenlong Deng; Yongli Mou; Takahiro Kashiwa; Sergio Escalera; Kohei Nagai; Kotaro Nakayama; Yutaka Matsuo; Helmut Prendinger Vision based Pixel-level Bridge Structural Damage Detection Using a Link ASPP Network 2020 Automation in Construction 110 102973 details   url
Lei Li; Fuping Wu; Sihan Wang; Xinzhe Luo; Carlos Martin Isla; Shuwei Zhai; Jianpeng Zhang; Yanfei Liu; Zhen Zhang; Markus J. Ankenbrand; Haochuan Jiang; Xiaoran Zhang; Linhong Wang; Tewodros Weldebirhan Arega; Elif Altunok; Zhou Zhao; Feiyan Li; Jun Ma; Xiaoping Yang; Elodie Puybareau; Ilkay Oksuz; Stephanie Bricq; Weisheng Li;Kumaradevan Punithakumar; Sotirios A. Tsaftaris; Laura M. Schreiber; Mingjing Yang; Guocai Liu; Yong Xia; Guotai Wang; Sergio Escalera; Xiahai Zhuag MyoPS: A benchmark of myocardial pathology segmentation combining three-sequence cardiac magnetic resonance images 2023 Medical Image Analysis 87 102808 details   url
Reuben Dorent; Aaron Kujawa; Marina Ivory; Spyridon Bakas; Nikola Rieke; Samuel Joutard; Ben Glocker; Jorge Cardoso; Marc Modat; Kayhan Batmanghelich; Arseniy Belkov; Maria Baldeon Calisto; Jae Won Choi; Benoit M. Dawant; Hexin Dong; Sergio Escalera; Yubo Fan; Lasse Hansen; Mattias P. Heinrich; Smriti Joshi; Victoriya Kashtanova; Hyeon Gyu Kim; Satoshi Kondo; Christian N. Kruse; Susana K. Lai-Yuen; Hao Li; Han Liu; Buntheng Ly; Ipek Oguz; Hyungseob Shin; Boris Shirokikh; Zixian Su; Guotai Wang; Jianghao Wu; Yanwu Xu; Kai Yao; Li Zhang; Sebastien Ourselin, CrossMoDA 2021 challenge: Benchmark of Cross-Modality Domain Adaptation techniques for Vestibular Schwannoma and Cochlea Segmentation 2023 Medical Image Analysis 83 102628 details   pdf doi
Zhen Xu; Sergio Escalera; Adrien Pavao; Magali Richard; Wei-Wei Tu; Quanming Yao; Huan Zhao; Isabelle Guyon Codabench: Flexible, easy-to-use, and reproducible meta-benchmark platform 2022 Patterns 3 100543 details   doi
Select All    Deselect All
List View
 |   | 

Save Citations:
Export Records: