toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
List View
 |   | 
  Author Title (up) Year Publication Volume Pages Links
Dimosthenis Karatzas; Faisal Shafait; Seiichi Uchida; Masakazu Iwamura; Lluis Gomez; Sergi Robles; Joan Mas; David Fernandez; Jon Almazan; Lluis Pere de las Heras ICDAR 2013 Robust Reading Competition 2013 12th International Conference on Document Analysis and Recognition 1484-1493 details   pdf doi
Dimosthenis Karatzas; Lluis Gomez; Anguelos Nicolaou; Suman Ghosh; Andrew Bagdanov; Masakazu Iwamura; J. Matas; L. Neumann; V. Ramaseshan; S. Lu ; Faisal Shafait; Seiichi Uchida; Ernest Valveny ICDAR 2015 Competition on Robust Reading 2015 13th International Conference on Document Analysis and Recognition ICDAR2015 1156-1160 details   doi
Yipeng Sun; Zihan Ni; Chee-Kheng Chng; Yuliang Liu; Canjie Luo; Chun Chet Ng; Junyu Han; Errui Ding; Jingtuo Liu; Dimosthenis Karatzas; Chee Seng Chan; Lianwen Jin ICDAR 2019 Competition on Large-Scale Street View Text with Partial Labeling – RRC-LSVT 2019 15th International Conference on Document Analysis and Recognition 1557-1562 details   pdf doi
Ali Furkan Biten; Ruben Tito; Andres Mafla; Lluis Gomez; Marçal Rusiñol; M. Mathew; C.V. Jawahar; Ernest Valveny; Dimosthenis Karatzas ICDAR 2019 Competition on Scene Text Visual Question Answering 2019 3rd Workshop on Closing the Loop Between Vision and Language, in conjunction with ICCV2019 details   pdf url
Ali Furkan Biten; Ruben Tito; Andres Mafla; Lluis Gomez; Marçal Rusiñol; M. Mathew; C.V. Jawahar; Ernest Valveny; Dimosthenis Karatzas ICDAR 2019 Competition on Scene Text Visual Question Answering 2019 15th International Conference on Document Analysis and Recognition 1563-1570 details   pdf doi
Rui Zhang; Yongsheng Zhou; Qianyi Jiang; Qi Song; Nan Li; Kai Zhou; Lei Wang; Dong Wang; Minghui Liao; Mingkun Yang; Xiang Bai; Baoguang Shi; Dimosthenis Karatzas; Shijian Lu; CV Jawahar ICDAR 2019 Robust Reading Challenge on Reading Chinese Text on Signboard 2019 15th International Conference on Document Analysis and Recognition 1577-1581 details   pdf doi
Ruben Tito; Minesh Mathew; C.V. Jawahar; Ernest Valveny; Dimosthenis Karatzas ICDAR 2021 Competition on Document Visual Question Answering 2021 16th International Conference on Document Analysis and Recognition 635-649 details   pdf url
Wenwen Yu; Mingyu Liu; Mingrui Chen; Ning Lu; Yinlong We; Yuliang Liu; Dimosthenis Karatzas; Xiang Bai ICDAR 2023 Competition on Reading the Seal Title 2023 17th International Conference on Document Analysis and Recognition 14188 522–535 details   url
George Tom; Minesh Mathew; Sergi Garcia Bordils; Dimosthenis Karatzas; CV Jawahar ICDAR 2023 Competition on RoadText Video Text Detection, Tracking and Recognition 2023 17th International Conference on Document Analysis and Recognition 14188 577–586 details   url
Wenwen Yu; Chengquan Zhang; Haoyu Cao; Wei Hua; Bohan Li; Huang Chen; Mingyu Liu; Mingrui Chen; Jianfeng Kuang; Mengjun Cheng; Yuning Du; Shikun Feng; Xiaoguang Hu; Pengyuan Lyu; Kun Yao; Yuechen Yu; Yuliang Liu; Wanxiang Che; Errui Ding; Cheng-Lin Liu; Jiebo Luo; Shuicheng Yan; Min Zhang; Dimosthenis Karatzas; Xing Sun; Jingdong Wang; Xiang Bai ICDAR 2023 Competition on Structured Text Extraction from Visually-Rich Document Images 2023 17th International Conference on Document Analysis and Recognition 14188 536–552 details   url
Select All    Deselect All
List View
 |   | 

Save Citations:
Export Records: